Výkon soudní exekutorky JUDr. Taťány Mackové Exekutorského úřadu Ústí nad Orlicí
je ukončen k 31.12.2018.


Od 1.1.2019 se ustanovuje zástupce Ing. Mgr. Jan Týče,
exekutorský kandidát soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly.

Sídlo:
Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí
nám. J.M.Marků 92
563 01 Lanškroun
ID DS: qm3sk77
IČ: 07777922
Činnost exekutorského úřadu

Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí zřízený na základě zákona č. 120/2001 Sb. poskytuje služby na celém území České republiky, a to bez ohledu na bydliště, sídlo nebo místo podnikání dlužníka.

Soudní exekutor v rámci pověření exekutorským úřadem provádí nucený výkon exekučních titulů a další činnosti specifikované v zákoně č. 120/2001 Sb. (exekuční řád).

Nucený výkon exekučních titulů

Nuceným výkonem exekučních titulů se rozumí vymáhání splnění povinnosti stanovené dlužníkovi exekučním titulem.

Exekučním titulem je:

 • vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek (platební rozkaz, rozsudek, usnesení…)
 • vykonatelné rozhodnutí trestního soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • vykonatelé rozhodnutí orgánu veřejné správy
 • vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiné vykonatelné rozhodnutí, schválený smír nebo listina, jejichž výkon připouští zákon


Způsoby provedení exekuce:

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést:

 • srážkami ze mzdy
 • přikázáním pohledávky z účtu povinného
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • prodejem movitých věcí a nemovitostí
 • vykonatelé rozhodnutí orgánu veřejné správy
 • prodejem podniku
 • postižením jiných majetkových práv povinného (podíl ve společnosti, členská práva a povinnosti v družstvu)
 • prodej zastavených movitých věcí a nemovitostí na návrh zástavního věřitele


Exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky (exekuci na nepeněžité plnění) lze dle povahy věci provést:

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů


Další činnost

Další činností soudního exekutora se rozumí:

 • právní pomoc po vydání exekučního titulu
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy
 • provádění dobrovolných dražeb movitých a nemovitých věcí


Proč exekutor

 • exekutor sám zjišťuje majetkové poměry povinného
 • nemusíte navrhovat způsob, jakým má být exekuce provedena, soudní exekutor sám vybere nejvhodnější způsob
 • veškeré náklady exekuce hradí povinný
 • exekutorský úřad má celostátní působnost
 • služby soudního exekutora jsou rychlejší a efektivnější než výkon rozhodnutí prostřednictvím soudu
1.11.2007
Spuštěna webová aplikace

10.11.2009
Zprovozněna vývěska!

Na této adrese naleznete veškerá úřední oznámení. Doufáme, že vývěska přispěje k Vaší lepší informovanosti.